APA støtter ildsjæleprojekt om et levende museum under Langebro

28.10.2019

Ideen om et museum under Langebro i København – et levende museum, der vil skabe bro mellem nutid og fortid og mellem mennesker, er skabt af den lokale iværksætter og ildsjæl David Peter Fox. Alex Poulsen Arkitekter har bistået den frivillige projektgruppe med at formidle visionen om museet og opnå finansiel støtte til realisering af projektet. APA vil på sigt fungere som arkitektrådgiver.

”Denne her bro er folkeeje. Det er både Klaus Rifbjerg, der kaldte dem broklapperne i sit liv. Det er Gasolin, der er gået over denne bro, som alle folk kender. For dem, der bor på Amager, er det undskyldningen for at komme for sent, at broklapperne var oppe”, siger David Peter Fox.

Læs mere her

Nye medarbejdere på tegnestuen

14.10.2019

Det er med stor fornøjelse, at vi kan byde velkommen til fire nye medarbejdere på tegnestuen. De nye medarbejdere har hver deres profil, som vil indgå i tegnestuens team, der arbejder med opgaver inden for nybyggeri, om- og tilbygninger samt renovering.

Abbas Fathi er en erfaren arkitekt, projekt- og projekteringsleder. Han er rutineret indenfor bygherrerådgivning, og han har stor erfaring med løsning af opgaver vedrørende psykiatrien, som er et af tegnestuens kompetenceområder. Derudover har han arbejdet på adskillige projekter vedrørende hospitalsbyggeri samt kultur-, lærings-, erhvervs- og boligbyggeri. Inden for opgaver vedrørende boligbyggeri har der været særlig fokus på bæredygtighed. Qua hans mangeårige erfaring i branchen har han arbejdet med alle fagets discipliner lige fra skitsering til udførsel, herunder varetagelse af det økonomiske ansvar.

Sisse Rüsz har mere end 10 års erfaring som arkitekt, herunder adskillige år som bæredygtighedsrådgiver. Hun har arbejdet med opgaver, der spænder vidt hen over renovering til nybyggeri heriblandt udviklingsprojekter, bygningssyn, brugerprocesser og brugerinddragelse. Alle opgaver er udarbejdet i tæt samarbejde med mange forskellige bygherrer og brugere indenfor bl.a. staten, boligforeninger og det private. For staten har hun løst flere opgaver for Direktoratet for Kriminalforsorgen, Bygningsstyrelsen (BYGST) samt Rigspolitiet, hvis projekter ligger inden for APA´s kompetenceområde. Sisse er DGNB-konsulent og uddannet Passivhus Designer og har derudover taget en International Master i Energi og Grøn Arkitektur (MEGA).

Natalia Guerrero Gutiérrez er af spansk oprindelse og har en mastergrad i arkitektur fra UCH-CEU og en i transformation fra Valencias Polytekniske Universitet. Natalia har 5 års erfaring som arkitekt i Danmark med opgaver indenfor et bredt spektrum af projekter, hvor hun har udført en lang række opgaver. Hun har løst opgaver inden for områderne transformation, nybyggeri, byrumsprojekter, boligbyggeri, retail, infrastruktur mm.

Oskar Mannov Olesen er nyuddannet Arkitekt MAA fra KADK. Han bidrager til nytænkning på bl.a. et af vores kerneområder, som vedrører opgaver inden for Kriminalforsorgen. I hans afgangsprojekt, som omhandler nybyggeri af et moderne fængsel, udviser han stor kreativitet og bidrager med forfriskende nytænkning. Her har han en meget anderledes tilgang til opgaven, der omhandler et byggeri for personer, der afsoner deres straf i et åbent fængsel. Han viser en måde, hvorpå man kan skabe værdi for de indsatte, fængslets ansatte og ikke mindst for samfundet i øvrigt.

Velkommen alle fire – vi glæder os til et godt samarbejde.

 

Jyderup - Nyt Kvindefængsel

11.09.2019

APA er totalrådgiver på Danmarks første kvindefængsel.

Jyderup Fængsel bygges om til et kvindefængsel. Byggeriet opstartes i starten af 2020 og projektet er netop sendt i udbud. Den grundlæggende tanke bag at omdanne Jyderup Fængsel til et kvindefængsel, handler især om at skabe trygge rammer under afsoning for de kvindelige indsatte. Kvindelige afsonere og arrestanter er i dag enten indsat på samme afdelinger som de mandlige indsatte eller afsoner på særskilte kvindeafdelinger i institutioner med indsatte af begge køn. Dette medfører en risiko for, at det traditionelle fængsel kan kompromittere kvindernes sikkerhed. Derfor er modernisering og fremtidssikring af afsoning for kvindelige indsatte et af fokusområderne i Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2018-2021. Kvindefængsler er normal praksis i vores nabolande Norge, Sverige og Tyskland.

Læs mere her

 

Alex Poulsen Arkitekter er lejerrådgiver i forbindelse med Nykredits nye hovedsæde i Nordhavn

02.09.2019

APA har i samarbejde med NIRAS ydet lejerrådgivning i forbindelse med udvælgelse og udvikling af det projekt, der bliver Nykredits kommende hovedsæde på Holm 8 i Nordhavnen.

APA har sammen med NIRAS bistået Nykredit i vurdering af indkommende forslag fra de pensionskasser, som har fået mulighed for at byde på opgaven. APA har ydet lejerrådgivning i den videre proces, hvor projektet er blevet yderligere bearbejdet af det vindende team bestående af PLH Arkitekter og AP Pension.

APA bistår endvidere Nykredit som rådgiver frem til hovedprojektfasen, og VITA Ingeniører ApS bistår med ingeniørrådgivning.

Projektet omfatter udviklingen af et større byggefelt på Holm 8, som vil indeholde Nykredits domicil på 25.000 m2 med plads til 1650 arbejdspladser, et flerbrugerhus, et nyt hovedsæde for AP Pension samt en parkeringskælder i området. Bygningernes samlede areal er 50.000 m2.

 

Arkitekt Sten Ostenfeld fylder 70 år i dag

07.08.2019

Sten Ulrik Ostenfeld blev uddannet Arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole i 1977. Han har med sine mere end 40 år som arkitekt hos Alex Poulsen Arkitekter (APA) været en uvurderlig medarbejder og partner og er meget vellidt blandt kolleger og samarbejdspartnere. Sten er om nogen firmaets mand – meget loyal og højt respekteret. Han har altid gået til arbejdet med stor iver og entusiasme, og med sin dygtighed og kærlighed til arkitektfaget har han opnået stor anerkendelse i branchen.
Sten har altid lagt faglig stolthed og stor ærekærhed i sit arbejde. Han går meget grundig til værks og er meget detaljebevidst - intet er overladt til tilfældighederne, når Sten har været inde over en opgave.

Administrerende direktør, partner og projektleder
Sten var med til at overtage firmaet efter Tom og Ulrik Poulsen, der var sønner af tegnestuens stifter Arkitekt Alex Poulsen (1910-1999). Sten må betegnes som en ”hjørnesten” i videreførelsen af firmaet. I en lang årrække har han været partner i APA og i flere perioder været administrerende direktør for tegnestuen. Han har hovedsagelig fungeret som projektleder med primære arbejdsområder inden for planlægning, analyse og programmering, bygherrerådgivning samt projektering og byggeleder for offentlige og private bygherrer.
Sten Ostenfeld har gennem årerne bredt været beskæftiget med planlægning og gennemførelse af utallige byggeopgaver for offentlige bygherrer, heriblandt Direktoratet for Kriminalforsorgen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Rigspolitiet, Domstolstyrelsen, kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri.
Som specialist i bygninger med høje krav til sikkerhed har han bl.a. været involveret i følgende projekter: Århus Politigård, Storstrøm Fængsel, Statsfængslet Østjylland, Ny anstalt i Nuuk, Grønland (Konkurrence) og etablering af nye fængsler på Balkan.

Stort tillykke med dagen ønskes fra os alle hos Alex Poulsen Arkitekter!

 

 

Intens Co-Creation workshop i forbindelse med Københavns Lufthavns store udvidelsesprojekt

05.07.2019

Der blev arbejdet flittigt under Co-Creation workshoppen forleden dag i Københavns Lufthavn i forbindelse med den 80.000 m2 store lufthavnsudvidelse. Som bygherrerådgiver på hele udvidelsesprojektet deltager Alex Poulsen Arkitekter i de Co-Creation workshops, hvor vi kan byde ind med vores ekspertise på tværs af hele processen.

Workshoppen er en del af en række workshops, der bliver afholdt i forbindelse med en Co-Creation-strategi for projektering af Lufthavnsudvidelsen. Alle aktuelle parter, som er involverede i projekteringen i den fire milliarder kroner store udvidelse af Københavns Lufthavn, var til stede under workshoppen. Arbejdsgruppen som består af bygherre, brugere, entreprenør, ingeniør, arkitekt og bygherrerådgiver fik på relativt få timer identificeret nøgleemner i dispositionsforslagsfasen og prioriteret disse i samarbejde. Det tætte samarbejde i gruppen tjener det formål at opnå et fælles ejerskab og forståelse for processen, herunder de respektive parters bindinger, hvilket kan blive overset i en traditionel projekteringsproces. Co-Creation strategien er til stor nytte i målet om, at få udvidelsen af en international lufthavn i verdensklasse til at fungere optimalt.

”Det er en meget kompliceret og omfangsrig proces, som vi skal igennem for at nå det endelige mål med, at CPH bliver i stand til at håndtere op mod 40 millioner passagerer årligt. Men alle arbejder intenst på at opnå det ønskede resultat. Vi er alle meget glade for det gode samarbejde, som vi har i gruppen, og stemningen på alle vores effektive Co-Creation møder er altid helt i top.”  siger Jonas Hviid Mønster, partner i Alex Poulsen Arkitekter og bygherrerådgiver for CPH på T3 Airside – og tilføjer

”Det er ikke kun en stor fornøjelse, at alt glider relativt gnidningsløst på vores Co-Creation workshops, men det er i høj grad også til stor gavn for det tilsigtede mål - intentionen om at skabe en lufthavn, hvor den gode passageroplevelse, flow, sikkerhed, nærhed og en behagelig atmosfære er i højsædet.”

Læs mere om lufthavnsudvidelsen her

 

 

Realdania har udvalgt Alex Poulsen Arkitekter og Schauman & Nordgren Architects som rådgivere for frivilligt ledede ildsjæleprojekter

24.06.2019

Schauman & Nordgren Architects og Alex Poulsen Arkitekter – SNA APA skal være med til at styrke projekternes arkitektoniske kvalitet og hjælpe de frivillige ildsjæle i at omsætte deres ideer til konkrete fysiske og holdbare løsninger.

Vi er både glade og stolte over at blive udvalgt af Realdania som rådgivere til frivilligt ledede ildsjæleprojekter. Frivillige iværksættere spiller en meget vigtig rolle både i byudviklingen og i det sociale miljø. Vi er overbeviste om, at de medvirker positivt i udviklingen af vores samfund.
Vi glæder os til at bidrage med vores rådgivning i nogle anderledes, kreative og spændende opgaver.

Kampagnen Underværker
Realdanias kampagne Underværker bidrager til at indfri ildsjælenes potentialer ved at sænke barrieren mellem den gode ide og det færdige projekt. Det sker gennem økonomisk støtte til realisering af byggeprojekter, der drives af passionerede ildsjæle, som skaber nye fællesskaber, social sammenhængskraft og livskvalitet i det byggede miljø.

Læs mere her

 

Ny Finger E i Københavns Lufthavn indvies i dag

04.06.2019

I forbindelse med den omfattende udvidelse af Københavns Lufthavn, er Finger E - med et samlet areal på ca. 30.000 m2, anlægssum ca. 400 mio. DDK - nu klar til åbning.  Finger E, som er en udvidelse af gate- og standpladskapaciteten i lufthavnen, er placeret i forlængelse af den nuværende Finger D.

Bygherrerådgivning af APA på en særdeles kompleks opgave

APA har i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet for Finger E ydet en omfattende bygherrerådgivning i samarbejde med NIRAS. Opgaven var særdeles kompleks og omfattede bl.a. udarbejdelse af flowanalyser, illustreret byggeprogram mv. på dispositionsforslagsniveau, samt og gennemførelse af EU-udbud af totalrådgivning med forhandling.

APA har under hele byggeriet fungeret som bygherre- rådgiver, hvor fokus i de projektets senere faser har været rettet imod projektgranskning og sikring af projektets oprindelige intentioner.

”Opgaven var forholdsvis kompleks og bygherrerådgivningsdelen i programfasen var meget omfattende”, siger Jonas Hviid Mønster, partner i Alex Poulsen Arkitekter og fortsætter, ”Vi stod overfor en stor udfordring, og vi er både stolte af det flotte resultat og meget glade for det fantastiske samarbejde, vi har haft løbende i processen med alle parter. Alle i teamet og alle implicerede parter har arbejdet meget intens og med stor entusiasme for at opnå den bedste løsning – både undervejs i processen, og i særdeleshed på længere sigt.”

Læs mere her

 

Ny milliardudvidelse af Københavns Lufthavn

22.05.2019

T3 Airside-projektet er det største og mest komplicerede enkeltstående byggeri i lufthavnens historie.

Projektet har en anlægssum på ca. fire milliarder kroner og er et historisk stort projekt, der gør CPH i stand til at håndtere op mod 40 millioner passagerer årligt. Den 80.000 m2 store lufthavnsudvidelse bliver både spektakulær, enkel og opført i nordisk byggestil.

APA - projektets bygherrerådgiver

Alex Poulsen Arkitekter er bygherrerådgiver på sagen og har i tæt samarbejde med NIRAS stået for det grundlæggende arbejde i form af brugerinvolveringsproces og illustreret byggeprogram herunder skitsering af fremtidig layout og flows. APA har gennemført tilbudsevaluering samt udført præsentationsmaterialer og analyser til CPHs interne beslutningsprocesser. Vilhelm Lauritzen Arkitekter vandt opgaven og er arkitekter på byggeriet i samarbejde med Zeso Architects. COWI er ingeniør og Aarsleff er totalentreprenør.

”Vi har under hele bygherrerådgivningsprocessen haft en intens dialog med CPH og haft fokus på at sikre brugerinput samt identificere, opfylde og indfri bygherres ønsker og behov. På baggrund heraf lykkedes det os gennem en målrettet arbejdsindsats og talrige studier at illustrere en balanceret løsning for arealanvendelse og flow. Udover at skabe et spændende og funktionelt rum har vi lagt vægt på, at bygningen opfylder den tilsigtede kapacitet og fremtidige udvidelsesmuligheder. Det har især været vigtigt for os at sikre den bedst mulige overlevering af værdifuld viden til totalentreprenøren,” siger Jonas Hviid Mønster, partner i Alex Poulsen Arkitekter.

Læs mere her

 

Grundstenen er nu lagt på Steno Diabetes Center Copenhagen

15.05.2019

Den første sten er lagt på Skandinaviens største diabetescenter. Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden er nu i fuld gang med at skabe rammerne for fremtidens ambulatorium for diabetesbehandling og verdens førende miljøer for forskning på området.

Alex Poulsen Arkitekter er bygherrerådgiver på projektet i samarbejde med NIRAS.

”Det er ekstremt spændende og udfordrende at være bygherrerådgiver på Steno Diabetes Center. Vi ser frem til et flot og imødekommende diabeteshospital, hvor både medarbejdere og patienter vil føle sig godt tilpas i de oplevelsesrige omgivelser", siger  Sten Ostenfeld - Arkitekt hos APA

Fakta
Steno Diabetes Center Copenhagen står færdigt i 2020/indflytning 2021.
Ca. 14.000 personer med diabetes bliver  tilknyttet centeret.
Ca. 400 ansatte får deres daglige gang i SDCC

 

 

TRIFOLIUM - OMBYGNING AF KONTORER

11.04.2019

APA har for Sjatox ApS netop færdiggjort ombygning og renovering af 250 m2 stort kontorareal i den gamle Trifolium Mælkeforsyning i Københavns Sydhavn.

Kontorområdet er blandt andet blevet fordoblet i areal via et indskudt dæk og blevet moderniseret med en række nye funktioner samt en gennemgribende renovering, herunder vinduesudskiftning, nye overflader på lofter, vægge og gulve samt nye toiletter, bad og køkken.

 

NYT ANSIGT PÅ TEGNESTUEN

01.04.2019

Mette Lode Skovbo er 1.4.2019 startet hos APA.

Mette er Arkitekt MAA og vil blive en del af udviklingen af tegnestuens projekter samt være en stor del af tegnestuens kommunikation udadtil fremover.

NYT MONTAGEVÆRKSTED INDVIET

23.11.2018

I december 2018 blev den nye værkstedsbygning i Herstedvester Fængsel indviet, hvor fængslet havde inviteret til et festligt arrangement for alle involveret i projektet samt de fremtidige brugere af bygningen i form af fængslets personale og indsatte.

APA har som totalrådgiver for Kriminalforsorgen, forestået projektet gennem alle faser, fra den tidlige brugerinvolvering til det endelige byggeri, i samarbejde med underrådgiver Viborg Ingeniørerne A/S. Bygningsarbejderne er udført i hovedentreprise.

Den nye bygning huser fængslets montage- og bogbinderværksted, som beskæftiger de indsatte som en del af resocialiseringen i fængslet, og udgangspunktet for opgaven var at skabe behagelige, rolige og sikre arbejdspladser for værkstedernes personale og indsatte.

Bygningens arkitektur underbygger funktionen som produktionsbygning og er fra indvendigt til udvendigt formet af de processer og arbejdsgange der foregår i forbindelse med montage- og bogbinderarbejdet. Dette underbygges også af materialiteten, som er rå, robust og industriel; med bl.a. blotlagte gitterspær og betongulve.